• مواسات و همدلی

  • تحصیل و آموزش

قرار ما با امام رئوف (ع) نذر تسویه حساب داروی بیماران نیازمند کرونایی ( آقا حساب کردند)

  • مبلغ هدف گذاری شده: 15,000,000,000 ریال

  • تا اتمام کمپین: زمان باقی مانده

  • مبلغ جمع آوری شده: 6,510,000 ریال

شیوه های مشارکت

متن شیوه های مشارکت

گزارش کمپین

متن گزارش کمپین

بانیان خیر

متن بانیان خیر

شفافیت مالی

متن شفافیت مالی

حامیان