بنیاد کرامت رضوی

رويکرد اجتماعي آستان قدس رضوي، گسترش مستمر پايگاه مولد اجتماعي در چارچوب فرهنگ و معارف رضوي ازطريق طراحي مدل و بسترسازي براي به ميدان آوردن نيروهاي فعال مردمي، به منظور خدمتگزاري کريمانه به زائران و مجاوران، با تأکيد ويژه بر توانمندسازي نيازمندان در مناطق موقوفه دار وهدف و همچنين جلب مشارکتهاي عمومي در آباداني موقوفات و توسعه نذورات و تعامل و همکاري با نهادهاي همسو و نخبگان، در چارچوب مأموريتها است.

اصول موضوعه