حفظ حریم خصوصی

اهداف کلان مرتبط:
8. برخورداری از اعتماد و مشارکت عمومی و سرمایه اجتماعی.

حفظ ماهيت مردمي سنت حسنه انفاق از سويي و محدوديت منابع و جغرافياي گسترده خدمت به نيازمندان از سويي ديگر، لزوم جلب و سازماندهي مشارکت‌هاي مردمي را دوچندان مي‌سازد. توانمندسازي نيازمندان با بهره‌گيري از توان نهادهاي مددکار، توسعه‌گر و مردمي، توجه به ظرفيت‌هاي بومي با اولويت مناطق موقوفه‌دار و هماهنگي کامل با مجموعه‌هاي همسو، محور اصلي فعاليت‌ها، در چارچوب اصول نوزده تا بيست و يک، به‌ويژه محدوده جغرافيايي تعيين‌شده خواهد بود.

  • 22-1 شبکه‌سازي نظام‌مند و تسهيل‌گري براي کانون‌ها، خيريه‌ها، تشکل‌هاي خدمت رضوي و شبکه خادمياران با هدف گسترش مفهوم و جریان خدمت؛
  • 22-2 جهت‌دهي، همسوسازي و هم‌افزايي ظرفيت‌هاي خودجوش مردمي در خدمت به زائران و مجاوران، به‌ويژه نيازمندان؛
  • 22-3 ظرفيت‌سازي اجتماعي، ازطريق افزايش آگاهي جامعه هدف از مسائل، خدمات و دستاوردها، در چارچوب سياست‌هاي رسانه‌اي آستان قدس رضوي؛
  • 22-4 کمک به افزايش جذب وقف و نذر، شناسايي و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد وقفي، متناسب با نيازهاي آستان قدس رضوي؛
  • 22-5 کاهش تصدي‌گري و ارائه خدمات، ازطريق بهره گیری ظرفيت‌هاي مردمي، بخش خصوصي، نهادهای عمومی و دولتي و ... .